अा‍.व.०७४।०७५ को  परिषदमा वजेट निती तथा कार्यक्रम सार्वननिकीकरण कार्यक्रमको झलकहरु